Български (България)English (United Kingdom)
Развитие

За развитие на Бизнес Инкубаторите

Един от най-важните въпроси за развитие на БИ е:
Какво очакват властите от малкия бизнес?

Няколко тези са нашумели при отговора на този въпрос:

Малкият бизнес е длъжен да обезпечи създаването на работни места, да повлияе върху ръста на данъците в платежния бюджет, на икономическата стабилност и да се превърне в основен източник на иновации-да разработва и внедрява нови технологии.
Опитът от последните няколко години показва, че съществува организация в инфраструктурата поддържаща предприемачите, която успешно може да реши тези задачи. Това е т.нар. Бизнес Инкубатор.
БИ оказва помощ на предприемачите в един от най-тежките за тях моменти свързан със стартирането на бизнеса. Започващите бизнес се сблъскват с проблемите за управление на предприятията и обратно менажерът се сблъсква с проблема за управление на технологиите.
Всички започващи да развиват бизнес дейност се замислят над проблемите свързани със сертификацията, правилното изготвяне на счетоводните отчети, с изискванията на данъчното и др. вид законодателство.
Малкото предприятие не може да си позволи да наеме високо квалифициран счетоводител или финансист, затова защото струва скъпо и често се взимат непрофесионалисти, надявайки се, че докато оборотите на фирмата са малки това няма да предстявлява проблем за счетоводителя.
Често се оказва, че към края на първата година от съществуване е много по-лесно предприятието да бъде закрито, отколкото да се продължи работа в рамките на това юридическо лице. За да може това да бъде избегнато трябва да се насочи дейността към създване на нов вид бизнес с възможно най-малко допуснати грешки. Оказва се, че една от най-ефективните мерки е поддържането на предприятията в стартовия етап на бизнес инкубирането.
До този извод стига и Европейската Икономическа комисия на ООН, по точно-Работната група за развитие на промишлеността и предприемачеството. Тя посочва и препоръчва на правителствата онези икономически мерки, които най-ефективно, от гледна точка на загубите, биха стимулирали формирането на условия благоприятстващи за развитие на предприемачеството. Именно бизнес инкубирането се препоръчва, като един от най- ефективните начини за подкрепа на предприемачите.
Процесът свързан с "инкубирането на предприемачите" има за цел да вдъхнови и стимулира желаещите при процеса на организация на собствен бизнес, както и да окаже поддръжка за начинаещите компании при разработването на новаторски продукти. "Инкубиране" означава създаване на условия, способстващи и благоприятстващи развитието на придприемачеството и начинаещите компании.

Бизнес-инкубаторът това е организация, която създава най-благоприятни условия за стартирането и развитието на млаките и средни предприятия посредством предоставянето на комплекс от услуги и ресурси, включващи:
Предоставяне на помещение на облегчени условия, комуникационно оборудване, офис оборудване, организиране на обучение за персонала, консултации и пр. Комплексът от услуги-технически, счетоводни, юридически, образователни, консултативни имат значение за стартовото развитие на малките предприятия.
Бизнес-инкубаторът в редки случаи подпомага получаването на лизингово оборудване, отпускането на кредит за развитие и излизането на предприятието на местния пазар.
По този начин, предприемачът е съсредоточен върху една единствена задача-да започне производството на продукция (предоставянето на услуги) и да излезе на пазара, като всички останали проблеми ще бъдат разрешени с помощта на екипа на БИ (администрация, експерти, консултанти). Това помага на предприемача да придобие свой собствен положителен имидж, да предстви неговите интереси във външната пазарна среда.
Опитът през последните години показва, че от развитието на БИ и малките предприятия са заинтересовани местните и общински власти. Те са най-възприемчиви към новите форми и методи свързани със стимулирането на малкия бизнес.
Съдбата на малките предприятия е свързана с постъпленията на местния бюджет, което значително изменя отношението на местните власти към малката икономика.
Въпреки това държавата играе основна роля за създаването на условия за развитие на бизнеса, в това число и чрез бизнес инкубирането. Задачата на правителството по отношение на МСП се състои във формирането на държавната политика, разработването на законодателни актове, създаването на ефективна ресурсна система (имуществена, банкова, кредитна) за поддръжка на МСП.
В повечето държави (Германия, Италия, Китай, САЩ, Финландия и др.) бизнес инкубаторите получават съществена държавна подкрепа, в някои от тези страни са приети специални закони, определящи статута и регламентиращи дейностите на бизнес инкубатора.
Всичко започва от идеята, която се превръща в предприятие, създават се определен брой работни места, които позволяват на много хора да намерят работа. Съществуват предложения парите вложени в бизнес инкубаторите да се разглеждат като възвръщаем за държавата капитал. Съгласно данните от различни изследвания за бизнес инкубирането всеки долар, вложен в бизнес инкубирането донася между 5-6 долара данъци за държавата след две години. Няма банка която да предоставя 500-600 % печалба в продължение на 2 години.
Преди е могло да се смята, че създаването на БИ поради отсътвието на опит може да доведе до риск, но към момента ситуацията е друга. Безценен е опитът натрупан през последните 2-3 години и въпреки, че тепърва ще се усъвършенства оказването на помощ от страна на БИ, натрупаната информация може да помогне да бъдат избегнати много от предишните грешки и да се избере по-кратък път за създаването на успешно функциониращ БИ.

Формулата за успех на БИ зависи от:

  • Оптимално пространство (площ)-не по-малко то 1500 кв. м.;
  • Ресурси (стартов капитал, оборудване);
  • Компетентност на административния персонал и експертите;
  • Компетентност на предприемачите, строг подбор на проектите;
  • Стабилност на външната среда.

Формула за успеха на БИ
Формула за успеха на БИ

Най-големият проблем свързан със създаването на БИ е отдаването на помещения. Освен това изпълването на всеки елемент от формулата на успеха с реално съдържание зависи от квалификацията на хората, които ще се занимават с развитието на бизнес инкубаторите.

Кадровото обезпечаване на БИ предполага няколко съставни елемента:

  • Обезпечаване на БИ с компетентни кадри (административен персонал, експерти, консултанти);
  • Кадрово обезпечаване на инкубиранеите малки предприятия и обучение на предприемачите;
  • Повишаване компетентността на служителите и сътрудници на организациите поддържащи БИ и предприемачеството.

1. Обезпечавене на компетентните кадри в инфраструктурата за подкрепа на предприемачеството, в това число и самите бизнес инкубатори (административен персонал, експерти, консултанти).
От това зависи доколко грамотно и правилно ще се справи администрацията на БИ с предоставеното пространство, ресурси, колко бързо ще бъдат създадени оптимални финансови потоци, както доходни, така и разходни. Резултат е постигнат тогава, когато БИ достигне точката в която може да съществува без външна помощ.

2. Обучение на предприемачите и кадрово обезпечаване на малките предприятия.
Това включва първоначалното запознаване с предприемаческта дейност, предоставяне на възможност за самоопределение дали един или друг кандидат може да поеме риска да създаде собствена фирма и да превърне своята бизнес идея в печелившо предприятие. Освен първоначалното обучение е необходима перманентно да бъде повишавана квалификацията на предприемачите и персонала на фирмите в областта на финансите, маркетинга и рекламата, мениджмънта и др. дисциплини. Тук се отнася и оказването на помощ за БИ при подобряване квалификацията на кадрите за новосъздаващото се предпирятие, правилоното съотношение на щатните единици и функциите изпълнявани от тях. Компетентността на предприемачите, зрелосттта и качеството на проектите са едни от основните фактори за успешната дейност на БИ.

3. Компетентност на държавните служители,
които са отоговорни на общинско, регионално и държавно ниво за развитие на икиномиката и малкия бизнес, както и повишаване компетентността на служителите в организации с които се сблъсква в своята работа малкото предприятие: банки, фондове, лизингови компании и др. Именно те формират външната среда, в която съществува малкото предприятие, те се занимават с въпросите на законодателството, финнасово-кредитната, имуществената и информационна поддръжка на предприемачеството.


Практиката на бизнес инкубаторите показва, че процесът свързан с кадровото обезпечаване за развитие на предприемачеството е специфичен. Както вече бе споменато малките предприятия в началния период от своята дейност не могат да си позволят да наемат „скъпоструващи” кадри – т.е. в много кратък срок се налага кадрите да бъдат обучени и тяхната квалификация да бъде повишена: на менажерите, счетоводителите, маркетолозите и др. специалисти. Тяхното обучение не трябва да става за сметка на продължително откъсване от работата на заеманата длъжност. Консултациите се преплитат с процеса на обучение, като последният е с ярко изразена практическа насоченост, тъй като се провежда във вид на делови игри, с голям обем от самостоятелно изучаеми елементи. По възможност такива занятия се провеждат в самите бизнес инкубатори.
Практическият опит натрупан от БИ в целия свят, в частност в страните в които имаха място процеси свързани с трансформация на икономиката, позволява да бъдат избегнати много грешки и да бъдат преодолени трудностите с минимални загуби.
Една от най-привлекателните черти на инкубаторите на малкия бизнес в България е свързана с това, че те могат не само да съдействат за развитието на предприемачеството в отделните региони, но да бъдат използвани като инструменити за развитие на регионалните, производствени, интелектуални и др. ресурси, които към настоящия момент не са намерили своето подходящо място в образуващата се пазарна икономическа система. Моделът на БИ може да бъде приспособен при решаването на такива актуални за България задачи, като например за развитие на предпиремачеството в конкурентна среда, създаването на работни места и понижаване на социалното напрежение, създаване на група от малки предприятия около голямо производство в качеството им на субконтрактори, за развитие на определени отрасли от промишлеността в сферата на малкия бизнес. В света Бизнес Инкубаторите ускоряват развитието на малкия бизнес приблизително около 22 пъти, намалявайки количеството неуспехи до 20 %.