Български (България)English (United Kingdom)
Начало Бизнез инкубиране Основни функции

> Основни функции на БИ
> Инкубационно пространство
> Пред инкубационни услуги и Обучения по предприемачество
> Услуги в подкрепа на бизнеса
> Технологии и иновации
> Финансиране на стартиращи и разширяващи се фирми
> Заплащане на услугите в БИ
> Промоция и Определяне на целевите групи
> Какви критерии се използват за дефиниране на целевите пазари на бизнес инкубаторите?
> Критерии за достъп


Основни функции на БИ


Основната функция на БИ е свързана с добавената стойност чрез предлагане и предоставяне на различни улеснения и услуги в подкрепа на бизнеса. Видът на тези услуги и начинът по който те са разделени обикновено има огромно влияние върху успеха на компаниите клиенти, както и за успешното представяне на БИ.
Добре функциониращият инкубатор притежава оперативна рамка, която начертава основните насоки за неговото управление с ясна дефиниция за неговите пазарни цели, основни правила, стандарти за качеството насочено към основните клиенти и основните индикатори за оценка и мониторинг на работата на БИ.Инкубационно пространство

Повечето БИ осигуряват пространство за около 20 наематели и различно офис оборудване за да осигурят на предприемачите възможности за развитие в различни периоди от разширяване на техния бизнес.
Индикатор за успешната работа на един БИ е нивото на неговото заемане. Тук трябва да се има в предвид, че 100 % ниво на заемане не означава, че даден бизнес се развива успешно.

В таблицата по-долу е изразен процентът на отдаване на помещения на БИ, като предпочитаният процент варира от 89% до 90%.

Процент %
Минимум ниво на заемане на БИ 30
Максимум ниво на заемане на БИ 100
Предпочитано ниво на заемане на БИ 90
Средно ниво на заемане на БИ 85.5

 Пред инкубационни услуги и Обучения по предприемачество

Пред инкубационните услуги са свързани с подкрепата насочена към предприемачи, които възнамеряват да започнат собствен бизнес. Тези услуги могат да включват: помощ при изготвянето на бизнес план, обучения и съвети за създаване на бъдеща фирма.

В случаите в които се осигуряват пред инкубационни услуги на предприемачите се осигурява офис пространство и оборудване ( телефон, факс, компютри ) за период от време в който се очаква от тях да изготвят своя бизнес план. В някои случаи този процес е практическата част от обучителните курсове. В други случаи тези пред инкубационни дейности се организират в специални места, като например различни хотели биват пригодени за протичането на подобни обучения и практически часове.

Успешни практики
По време на проучването бяха идентифицирани успешните практики във връзка с обученията по предприемачество. Това включва Програмата за развите на предприемачеството (Entrepreneurship Development Programme) прилагана от Центъра за Иновации и предприемачество (Center for Innovation and Entrepreneurship). В Испания например помагат за развитие на предприемаческите умения в по-широк обхват. Това включва месечни курсове за развитие на собствен бизнес и организиране на работни групи за предприемачи по основни бизнес теми. BIC Liguria в Италия организира подобни инициативи особено за млади хора, включвайки промоционни семинари в различни университети заедно с основни регионални банки. Във Финланидия Центърът за заетост и икономическо развитие (The Employment and Economic Development Centre) работи с регионални мрежи от БИ за да огигури ранния етап на пред инкубационни услуги.

Повечето инкубатори оказват подкрепа при регистирането на фирмата и свързаните с този процес процедури. В някои държави от ЕС юридическите формалности и административните процедури са опростени и компанията може да бъде основана за няколко дни, в други европейски страни това отнема месеци.
Услуги в подкрепа на бизнеса

Основните видове услуги в подкрепа на бизнеса са: бизнес планиране, съвети за достъп до капитали, маркетинг, идентификация на подходящите бизнес партньори и основни стратегически съвети. Други видове бизнес подкрепа, като специализирани юридически съвети, осчетоводяване и маркентигови проучвания на пазара се осигуряват от външни фирми с които управителите на инкубаторите са установили бизнес контакти. Услугите в подкрепа на бизнеса, осигурени от управителите на БИ помагат за преодолявание на трудностите при излизане на пазара.

Успешни практики
В Португалия е създадена on line база данни, която е достъпна за потенциалните потребители в различните региони. Добър пример за създаване на мрежи с външни доставчици на услуги в подкрепа на бизнеса е схемата нар. "GrowLink". 21 БИ в Испания си сътрудничат при подготовката на подходящ софтуерен пакет за бизнес планиране. В повечето случаи бизнес планирането и предоставянето на бизнес консултации за стартиращите фирми са безплатни. В Белгия има мрежа за доставчици, която се подкрепя от бизнес инкубаторите, които предлагат маркетингова подкрепа за своите наематели.
Технологии и иновации

Целите на инкубаторите варират, а в повечето случаи, научните бизнес инкубатори се концентрират върху избора и подкрепата на предприемачи, които предлагат практически, технологични и иновационни схеми. Тези инкубатори дават възможност за развитието на технологичния трансфер. Целите на подобни инкубатори е различна от онези, които имат за цел да намалят безработицата чрез промоциране на повече традиционни бизнес идеи. Съществуват примери за инкубатори, които са въвлечени в развитието на по-широки регионални стартегии, включващи развитието на клъстери или група от няколко компании, подкрепящи технологично базираните организации. За инкубаторите действащи във висшите учебни заведения ключов въпрос е степента в която се подкрепя предприемаческата дейност от академичната администрация.

Успешни практики
Добър пример за инкубатори, които развиват и комерсиализират новите технологично-ориентирани компании може да бъде намерен в Symbion Innovation Centre – Дания, Франция, Германия и Швеция. Ключов въпрос е каква част от университетите и изследователските центрове подкрепят идеята за комерсиализация, особено позволявайки своите екипи при участието в различни дейности в сферата на бизнеса.


Финансиране на стартиращи и разширяващи се фирми

Инкубаторите играят важна роля за преодоляване на финансовите трудности в МСП. БИ играят позитивна роля за фирмите излизащи на пазара, тъй като чрез управленския подход могат да бъдат избегнати пазарните рискове.

Обикновено за стартиращите компании много инкубатори предоставят капиталов фонд, който помага на фирмите да положат основите на своя бизнес и покрива техните оперативни разходи за първите между 6 и 12 месеца от развитието на тяхната дейност. Инкубаторите създават мрежа с контакти и партньори във финансовия сектор, които могат да осигурят средства за стартиращите фирми и да предоставят съвети как наемателите на БИ да търсят и намират допълнително финнасиране.

Успешни практики
Добър пример за отпускане на начален капитал необходим за стартирането на нов бизнсе е Centre for Advanced Technology в Дания. Когато центърът предоставя начален капитал за старитрането на бизнес на наемателите се поставят опраделени условия преди получаването на парите. За да бъдат финансирани фирмите наематели трябва да се съгласят да предоставят избора на Управителен Съвет, който да осъществява контрол върху дейността на стартиращата фирма. В този ранен етап от развието на фирмата-наемател, сформираният УС оказва професионална помощ, като фирмата има възможност да развие различни умения и компетенции. В Ирландия и Потругалия някои БИ улесняват достъпа до външно финансиране за стартиращите МСП.

Бизнес инкубаторите предоставят и счетоводни услуги на своите наематели, както и консултантски услуги за малкия бизнес в отделните региони.

Успешни практики
Съществуват няколко добри примера за услуги оказвани от инкубаторите за намиране на клиенти. В Белгия се предоставя възможност на работещите в Бизнес Инкубатора да получават външна консултантска помощ. В Испания е създаден уеб сайт за бизнес подкрепа.Успешна практика за модела на бизнес инкубиране е и насърчаването на развиващите бизнес в БИ да създават контакти помежду си, което от своя страна създава възможност за образуването на клъстери. Това дава шанвсове за обмяна на неформални идеи и опит между наемателите. Развитието на този вид сингерия предполага степен на хомогенност, функция от критериите за ползване пространството на БИ. Образуването на мрежи помага на предприемачите да преодолеят изолацията чиято причина често се крие в местоположението на БИ.

Характеристиката на този модел на функциониране на бизнес инкубаторите, насърчава създаването на мрежи между наемателите. Подобни мрежи улесняват в значителна степен неформалната обмяна на опит и успешни практики. Развитието на подобен вид синергия, предполага по-висока степен на хомогенност, което от друга страна е функция от предварителните критерии за наемане на бизнес инкубаторите.
Заплащане на услугите в БИ

Съществуват разлики между страните-членки на ЕС, в някои от тях повечето разходи за оказване на бизнес услуги се поемат от страна на БИ, а в други клиентите-наематели на БИ поемат по-голяма част от разходите. Има значителни разлики между БИ, които предлагат вътрешни услуги и тези които предлагат голям брой специализирани услуги от външни доставчици. В Италия, например се набляга на външното образуване на мрежи с клиенти с достъп до различни външни подпомагащи услуги. Във Франция услугите от страна на БИ се предоставят от вътрешни доставчици, като в някои случаи разходите се покриват от наемателите на БИ.

Спорен остава въпросът дали предоставяните услуги в подкрепа на бизнеса да не се поемат изцяло от БИ или клиентите да плащат символични цени зая тях? В повечето страни съществуват смесени БИ, в които за определен вид услуги заплащат клиентите, а други се поемат от самите БИ.
Промоция и Определяне на целевите групи

Същуествуват БИ, които ясно определят своите целеви групи. Там където съществуват критерии за достъп до пространството на БИ някои от изискванията включват: търговски и технически възможности на проекта, предприемача и ръководния потенциал на бъдещите наематели на инкубационно пространство, както и възможността за плащане на наем и съвместимост между целите на проекта с тези на бизнес инкубатора. Някои БИ изискват от клиентите да изготвят подробен бизнес план преди да отдадат помещението на БИ под наем, в други случаи БИ помагат на предприемачите в процеса на изготвяне на бизнес план, като това се явява част от предлаганите услуги. Някои БИ се концентрират върху оказването на помощ за изясняване на намеренията за развитие на бъдеща бизнес дейност, други оказват помощ за разработването на вече съществуващ бизнес, намиращ се на много ранен етап от своето развитие.
Инкубаторите на т.нар. "нова икономика" – технологични иновационни центрове и други специализирани инкубатори спадат към първата категория, чийто целеви пазар е по-ограничен поради бизнес дейността основаваща се на знанието, която не е така комерсиализирана. Обикновено БИ се насочват към по-широка разновидност от проекти, но все още се фокусират върху иновативни проекти със специализирани дейности и добър творчески потенциал.
Какви критерии се използват за дефиниране на целевите пазари на бизнес инкубаторите?

Критерии Особено важно Много важно Не толкова важно Общо
Брой % Брой % Брой % Брой %
Трябва да са започващи фирми 25 32.1 39 50.0 14 17.9 78 100.0
Фирми които функционират 33 42.3 14 17.9 31 39.7 78 100.0
Трябва да развиват определени действия 23 29.5 36 46.2 19 24.3 78 100.0
Няма практически критерии 5 6.4 2 2.6 71 91.0 78 100.0
Други критерии 1 1.3 22 28.2 55 70.5 78 100.0Бизнес инкубаторитие обикновено използват най-различни методи за да комерсиализират своите услуги и да идентифицират потенциалните клиенти.
Критерии за достъп

Бизнес Инкубаторите приемат специфични критерии за подбор на кандидатите. Качествата на предприемачите, избрани да ползват даден БИ, трябва да включват: ангажимент за провеждането на успешен бизнес, техният опит и умения, вида на техните проекти др. В Германия за да бъде даден достъп до БИ, кандидатите трябва да представят две препоръки от които едната от Търговската камара на Германия. В Швеция кандидатите трябва да участват или да са завършили Университетската програма за развитие на предприемачеството.