Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Национална мрежа за бизнес развитие е създаден през
2003 година като обучаващ център за предоставяне на професионална квалификация и е лицензиран от Националната
агенция по професионално образование и обучение под номер 200312111.

Центърът провежда обучения в 28 професионални направления с 95 професии и 179 специалности.

Обучението в ЦПО към НМБР по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма
и учебен план.

ЦПО към НМБР в София разполага с добре оборудвана компютърна зала и зала за семинари, където провежда
обучения по заявка на работодатели, свободно набираеми курсове и курсове за безработни лица (чрез Агенцията по
заетостта).

Обученията се извършват в дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение. Продължителността
на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на
Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Курсовете за професионална квалификация завършват с полагане на държавни изпити по теория и практика, в
съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия.

Бизнес центровете членове на сдружението успешно партнират на ЦПО към НМБР при кандидатстване и извършване
на обучения в цялата страна.