Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие“ (НМБР) обединява 35 бизнес центъра и инкубатора в цялата страна, създадени по проект JOBS, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и местните общини. 

Нашата мисия е изграждане на нова предприемаческа култура и повишаване на жизнения стандарт чрез всестранно подпомагане развитието на българския малък и среден бизнес и осигуряване на по-големи възможности за заетост. 

НМБР подпомага своите членове при разработване и управление на международни проекти в областите на насърчаване на заетостта, повишаване на конкурентноспособността на МСП, професионални обучения и преквалификация, туризъм, занаяти и други. 

Нашите цели са:

 • развитие и укрепване на национална мрежа от организации, подкрепящи бизнеса
 • насърчаване на предприемачеството и подобряване на бизнес климата чрез изграждане на широко представени партньорства
 • повишаване капацитета на българските предприемачи за развитие на устойчив и конкурентен бизнес в условията на общ европейски пазар и глобализиращ се свят

Мрежата на НМБР включва 35 бизнес центъра, които работят в услуга на бизнеса като предоставят:

 • пакет услуги за стартиращи предприемачи
 • бизнес консултации и специализирани обучения
 • пазарна информация и търговски контакти с местни и чуждестранни фирми
 • професионално обучение за квалификация и преквалификация с цел повишаване и запазване на заетостта в регионите
 • стимулиране на диалога на местно и национално ниво за укрепване на доверието между държавните институции и частния сектор
 • юридическа, консултативна и логистична помощ при кандидатстване за кредити
 • реклама на дейността на местни фирми
 • участия в местни и международни панаири и изложения, конференции и форуми
 • съвременни комуникационни и информационни услуги и др.